Art.-Nr. 40
pufamur Fasādes špaktele ārējiem darbiem Ārējiem darbiem ir lieliska remontam, nelīdzenumu izlīdzināšanai un pārklājumu uzklāšanai uz jebkurām minerālu pamatnēm, kā, piemēram, fasādes, sienas un griesti.
- Pret laika apstākļiem noturīga
- Paaugstinātas kvalitātes, pateicoties sintētisko sveķu pievienošanai
- Aizšpaktelētas vietas viegli izlīdzināt un pierīvēt
- Uz cementa pamata, balta krāsa
- Var apstrādāt apmēram 30 minūšu laikā
- Nav domāta grīdu izlīdzināšanai un špaktelēšanas darbiem uz koka, metāla, plastmasas vai virsmām, kuras krāsotas ar dispersijas krāsām
- Izlietojums: 1,2 kg pulvera 1 m2 1 mm biezam slānim


BĪSTAMI
 
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

P102 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus.
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P402 Glabāt sausā vietā.
P404 Glabāt slēgtā tvertnē.

Cements kā saistviela reaģē sārmaini ar ūdeni. PH vērtības paaugstināšanās, izvadot to ūdenī vai kanalizācijas sistēmā.

Tā kā mūsu receptē tiek izmantots cements, kas jau satur mazāk nekā 2ppm (0,0002%) šķīstošā hroma VI, jo tā ražošanā tiek izmantotas zemas hromāta izejvielas, mūsu iepakojumam nav jāatbilst REACh regulai 1907/2006 / EK, XVII pielikuma 47. punktam
5 kg
 
15.79€
pēc pasūtījuma
25 kg
 
62.29€
pēc pasūtījuma